• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
22 سپت 2022

CFD — گذار به SUGAR

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید SUGAR 26.09.2022 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید SUGAR.MAR3 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد SUGAR.OCT2 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز SUGAR.OCT2 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 29.09.2022

با احترام فیبو گروپ