• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی
14 ژوئ 2022

CFD — گذار به USOIL

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید USOIL 18.07.2022 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قرارداد جدید USOIL.SEP2 در دسترس خواهد بود.
  2. قرارداد USOIL.AUG2 به حالت بستن پوزیشن در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قرارداد باز USOIL.AUG2 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند. 19.07.2022.

با احترام فیبو گروپ