• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

بررسی هفتگی بازار ۱۲.۱۶-۰۲/۱۸ خرده فروشی USA

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.