• Facebook
 • YouTube
 • Telegram
 • کابینۀ شخصی
NZDUSD H4 تست استقامتی خط ترند کاهشی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

طبق ارزیابی های مقاله ی قبلی، انعکاس نرخی از پشتیبانی 0.6700-0.6750 جز افزایشی تصحیحاتی نبود و در پی تست استقامتی مابعد خط EMA-200 (H4) و سطح هدفی 0.6800، نرخ گذاری ها افول نمودند. همانطور که دیر تر احتمال داده بودیم، نفوذ خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته به محدوده ی اشباع فروش،  گرایش نزولی NZD را تقویت کرد، اما در پی تست استقامتی مابعد خط ترند افزایشی 8 اکتبر، به موازات سطوح 0.6600-0.6550، با انعکاس موقت گرایش نزولی که از 4 دسامبر ادامه داشته، برخورد نمودیم. تحت فشار خط ترند یاد شده و بر فراز پشتیبانی خط ترند افزایشی 3 نوامبر، با فشردگی نرخ نوسانات نیز، رو به رو می باشیم.

خروج اخیر خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته ی stochastic، از محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال تقویت آتی فروشندگان و افت نرخی NZD، تا پشتیبانی خط SMA-5 (H4) خواهد افزود. چنین افتی می تواند شکست سطح 0.6720 و تست استقامتی سطح 0.6700 را، به دنبال داشته باشد. ورود آتی خطوط این شاخص به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست سطح 0.6700 و تست استقامتی مینیموم 0.6670 نیز، می افزاید. اما تطبیق بازه ی پشتیبانی ابر های ایچیموکو (H4) با محدوده ی پشتیبانی 0.6700-0.6670، احتمال انعکاس یابی گرایش نرخی این جفت ارزی، در پی برخوردش با سطوح یاد شده را، افزایش می دهد.

تنها در صورت بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 4 ساعته، از مرز 20% اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، گرایش نزولی متوقف خواهد شد و احتمال شکل گیری تحرکات نرخی افقی این جفت ارزی، افزایش خواهد یافت. ورود دوباره ی خطوط شاخص نوسان گر یاد شده به محدوده ی اشباع خرید، تحکیمات ارزی آتی NZD را، به دنبال خواهد داشت. بروز چنین سناریویی احتمال شکست مقاومت خط SMA-5 (H4)، به موازات سطح 0.6750 و تست استقامتی خط EMA-200 (H4) به موازات ماکسیموم موضعی 0.6770 را نیز، افزایش می دهد.

نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته ی stochastic به محدوده ی اشباع خرید، بر احتمال ادامه یابی رشد تصحیحاتی (موقت) نرخ گذاری ها می افزاید. مسلما در صورت بروز چنین امری، می توان با شکست مقاومت 0.6770 و تست استقامتی خط EMA-200 (D1)، به موازات سطح 0.6800 نیز، برخورد نمود. تحکیمات آتی نرخ گذاری ها بر فراز آخرین سطح مقاومت، بر احتمال ادامه یابی رشد میان مدت NZD، خواهد افزود. اما بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، از مرز 80% اشباع خرید و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع خرید، احتمال تضعیف یابی خریداران این جفت ارزی، در پی اصابت نرخ گذاری ها به بازه ی پشتیبانی 0.6770-0.6800 را نیز، افزایش می نماید.

افت به زود نرخ گذاری ها می تواند تا پشتیبانی خط SMA-5 (D1) و سطوح 0.6720-0.6700 نیز، ادامه یابد. و ورود آتی خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، به محدوده ی اشباع فروش، بر احتمال شکست بازه ی پشتیبانی یاد شده و تست استقامتی مینیموم های 0.6650-0.6600 نیز، خواهد افزود. اما عبور خط ترند افزایشی 8 اکتبر سال گذشته، پایین تر از محدوده ی نرخی یاد شده، احتمال انعکاس مابعد نرخ گذاری ها در آینده را، افزایش می نماید.

مسلما بازگشت زود هنگام خطوط شاخص نوسان گر 24 ساعته، از مرز 20% اشباع فروش و یا خروج سریع خطوط این شاخص از محدوده ی اشباع فروش، افت نرخی را متوقف نموده و می تواند انعکاس گرایشی نرخ گذاری ها در پی برخوردشان با خط ترند افزایشی 8 اکتبر (در حوالی سطوح 0.6650 و 0.6600) را نیز، به دنبال داشته باشد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 0.6750، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 0.6700، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 0.6820
 • 3 مقاومت: 0.6800
 • 2 مقاومت: 0.6770
 • 1 مقاومت: 0.6750
 •  نرخ کنونی: 0.6733
 • 1 پشتیبانی:0.6700
 • 2 پشتیبانی:0.6670
 • 3 پشتیبانی:0.6650
 • 4 پشتیبانی:0.6600

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.


تحلیلگر

گرچه ارزیابی پیش از سرمایه گذاری بجاست، ولیکن تجارت، ارزیابی منحصر به فرد خویش را می طلبد.