• Facebook
  • YouTube
  • Telegram
  • کابینۀ شخصی

در آرشیو اسپردها اطلاعات مربوط به تغییرات اسپرد در زمان نقدشوندگی پایین یا نوسانات بالای بازار در حساب MT4 Fixed جمع آوری شده اند. شما می توانید تاریخچۀ تغییرات اسپردها مربوط به دورۀ زمانی مورد نظر را مشاهده نمایید. در صورت عدم وجود اطلاعات ، میزان اسپرد مربوطه بر حسب مشخصات قراردادهای حساب MT4 Fixed است.

 

تاریخ را انتخاب کنید:

 
عنوان و ابزار مالیساعتاسپرد
AUD/CAD00:08 - 01:0616
AUD/JPY00:08 - 01:0610
AUD/NZD00:02 - 01:0620
AUD/USD00:02 - 01:066
CAD/JPY00:08 - 01:0612
CHF/JPY00:02 - 01:068
EUR/CHF00:08 - 01:066
EUR/GBP00:02 - 01:066
EUR/JPY00:02 - 01:066
EUR/NZD00:02 - 01:0620
EUR/USD00:02 - 01:064
GBP/AUD00:02 - 01:0620
GBP/CAD00:02 - 01:0620
GBP/CHF00:02 - 01:0615
GBP/JPY00:02 - 01:0615
GBP/USD00:02 - 01:066
NZD/CAD00:02 - 01:0620
NZD/JPY00:02 - 01:0616
NZD/USD00:02 - 01:068
USD/CAD00:02 - 01:068
USD/CHF00:02 - 01:066
USD/JPY00:02 - 01:066